Commit c7729b6e authored by Prokop Simek's avatar Prokop Simek
Browse files

init toc

parent 659c46cc
.vscode
.DS_Store
\ No newline at end of file
# terms-and-conditions
[ENGLISH BELOW](#dx-heroes-terms-and-conditions-)
# Obchodní podmínky DX Heroes 🚀
V tomto repozitáři najdete obchodní podmínky DX Heroes. Používáme je když společně s našimi partnery uzavíráme smlouvy. Rozhodli jsme se je vystavit veřejně pod verzovací system, abychom byli co nejvíc transparentní a taky protože jsme všichni ajťáci.
1. 📜 🛒 📜 [**DX Heroes CZ Obchodní podmínky pro vývoj software a poskytování služeb**](./cs/obchodni-podminky.pdf)
<!-- 2. 📜 🛠 📜 [**DX Heroes CZ Podmínky poskytování podpory a údržby software**](./cs/software-maintanance-terms-and-conditions.md) -->
Máte pro nás připomínky? Nápady na zlepšení? Pokud ano, tak nám zde prosím otevřete pull-request, vytvořte issue, nebo se s námi spojte napřímo, kontakty najdete u nás na [webu](www.dxheroes.io). Velmi si vážíme jakékoli zpětné vazby.
# DX Heroes Terms and Conditions 🚀
1. 📜 🛒 📜 [**DX Heroes CZ Terms and Conditions for Software Development**](./en/business-terms-and-conditions.pdf)
<!-- 2. 📜 🛠 📜 [**DX Heroes CZ Terms and Conditions for Software Maintanance and Support**](./en/software-maintanance-terms-and-conditions-cz.md) -->
<!-- 3. 📜 🛒 📜 [**DX Heroes UK Terms and Conditions for Software Development**](./en/software-development-terms-and-conditions-uk.md) -->
<!-- 4. 📜 🛠 📜 [**DX Heroes UK Terms and Conditions for Software Maintanance and Support**](./en/software-maintanance-terms-and-conditions-uk.md) -->
Do you have any feedback? Ideas for improvement? Please get in touch! Open a pull-request, create an issue, or connect with us directly, our contacts are available on the [website](www.dxheroes.io). We greatly appreciate any feedback.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment